Všeobecné obchodné podmienky Hotel Panoráma           Trenčianske Teplice s.r.o.   IČO: 363 34 227

Článok č. 1

Úvodné ustanovenia a pojmy

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len VOP/ prijala a schválila spoločnosť Hotel Panorama Trenčianske Teplice s.r.o., so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Nádražná ulica 1902/12, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro Vložka číslo: 14494/R. Ďalej len hotel Panorama.
 1. V týchto VOP majú nižšie definované pojmy a výrazy nasledovný význam, pokiaľ si kontext, v ktorom boli použité, nevyžaduje aplikáciu iného významu:

a/ Hotel-ubytovacie zariadenie s označením Hotel Panorama, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.. Prevádzka hotela Panorama je na adrese Nádražná 12, 914 51 Trenčianske Teplice a je v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenie pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, zaradené do kategórie: hotel, trieda:****

b/ Priestory hotela – všetky vnútorné priestory hotela zahŕňajúce predovšetkým spoločenské, reštauračné, ubytovacie miestnosti, sklady, kancelárie, chodby, schodiská, vonkajšie parkovisko, letnú terasu, trávnaté plochy, prístupové komunikácie apod.

c/  Klient – každá fyzická alebo právnická osoba , ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo predloží hotelu záväznú objednávku.

d/ Zmluva – má význam podľa čl. 2 týchto VOP

e/ Zmluvná strana – znamená samostatne hotel alebo klient

f/ Zmluvné strany – sú spoločne hotel a klient

g/ Služba – znamená akúkoľvek službu v rámci hotela v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie , stravovacie, wellness a kongresové služby, predaj tovarov, prenájom priestorov a zariadení, služby technického, personálneho a organizačného zabezpečenia apod.

h/  Podujatie – spoločenská, kultúrna, vzdelávacia a iná akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb, ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela, najmä však eventy, bankety, semináre, konferencie, výstavy, školenia, firemné večierky, svadobné hostiny, narodeninové oslavy apod.

I/ Organizátor podujatia-  každá fyzická alebo právnická osoba , ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje  podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom, ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia / klient/ je jeho organizátorom

j/ individuálny klient – 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú službu hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli spravidla v rovnakom termíne príchodu a odchodu

k/ Skupina – 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli spravidla v rovnakom termíne príchodu a odchodu

l/ Okamih úhrady – moment, kedy oprávnená zmluvná strana získala reálnu možnosť disponovať s uhradenými peňažnými prostriedkami, t. j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni apod.

m/  Škoda- skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch, ak však o to oprávnená zmluvná strana požiada a zároveň ak to je možné , nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 1. Ak z kontextu nevyplýva niečo iné, platí, že pojmy a výrazy použité v týchto VOP, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú množné číslo, a naopak.

Článok č. 2

Aplikácia všeobecných obchodných podmienok a uzavretie zmluvy

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné záväzkové vzťahy, do ktorých vstupuje hotel s klientom ako druhou zmluvnou stranou pri poskytovaní alebo dodávaní služieb, ak ich aplikácia nie je v zmluve výslovne vylúčená
 2. Zmluvou sa rozumie dohoda o rozsahu a obsahu vzájomných práv a povinností zmluvných strán, vzniknutá :

a/ v písomnej forme, kde prejavy vôle zmluvných strán vrátane podpisov ich oprávnených zástupcov sú obsiahnuté  na tej istej listine , alebo

b/ na základe  hotelom potvrdenej žiadosti klienta.

 1. Žiadosť podľa písm. b/ predchádzajúceho odseku ( ďalej len objednávka) realizuje klient vo vzťahu k hotelu osobne, písomne, faxom, prostredníctvom e-mailu. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením / písomne, faxom, alebo e-mailom/ objednávky klienta zo strany hotela.
 2. VOP sú integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi hotelom a klientom. Odchylné dojednania  v zmluve majú prednosť pred znením VOP.
 3. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi službu v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovisúčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu cenu za dohodnuté a poskytnuté služby.
 4. Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom voči hotelu vystupuje ako povinná osoba samotný sprostredkovateľ, ak hotel nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného subjektu.
 5. Klient nie je oprávnený postúpiť alebo previesť akékoľvek alebo všetky svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu hotela a nie je oprávnený prenechať prenajaté priestory do podnájmu tretej osobe.

Článok č. 3

Ubytovacie služby

Rezervácia služieb

Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech  tretej  osoby.

Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky  hosťom formou:

telefonickou

písomnou

elektronickou

Objednávka musí obsahovať:

meno a priezvisko hosťa v prípade firmy názov spoločnosti

termín čerpania hotelových služieb

kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt

spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje

rozsah a druh objednaných služieb

Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky

Podmienky ubytovania

V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží svoj občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Skontroluje a podpíše registračnú kartu, ktorú odovzdá pracovníkovi recepcie pri zaregistrovaní.

Hosť garantuje pri check-in úhradu za rezervované služby (podľa počtu nocí) predautorizáciou z platobnej karty alebo platbou v hotovosti. V prípade, že hosť odmietne vykonať garanciu  rezervovaných služieb, bohužiaľ, nebude môcť byť ubytovaný. Pri čerpaní služieb na účet izby je hosť povinný predložiť hotelový preukaz a účet podpísať. Konečný účet hosť platí na recepcii pri ukončení pobytu.

 1. Hotel je povinný pripraviť a dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu, klient má nárok na poskytnutie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že s tým hotel pri potvrdení  rezervácie vyslovil súhlas.
 2. Rezervované izby, ktoré klient neprevzal najneskôr do 18:00 hod. dňa príchodu, je hotel oprávnený prenechať inému klientovi, to neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príchod klienta
 3. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100% z celkovej ceny rezervovaného ubytovania. Rezervácia sa považuje zo strany hotela za garantovanú okamihom úhrady požadovanej zálohy.
 4. Klient, ktorý sa v hoteli ubytuje pred 6:00 hod. rannou je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Od klienta, ktorý požaduje ubytovanie pred 10:00 hod. rannou a izba nebola predchádzajúci deň obsadená, je hotel oprávnený požadovať úhradu 50% z ceny ubytovania za predchádzajúcu noc (tzv. Early check-in).
 5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek  poškodenie izby, jej vybavenia alebo inventáru. V prípade, ak hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta, bez toho, aby klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii hotela, je klient povinný nahradiť hotelu takúto škodu v plnom rozsahu.
 6. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto termíne najneskôr však do 16:00 hod., hotel je oprávnený účtovať poplatok 50,- eur (tzv. Late check out) a po 16:00 hod. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc.
 7. Pokiaľ cena za poskytnuté služby u individuálneho klienta presiahne sumu 600,-Eur je klient povinný na požiadanie recepcie hotela účet za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
 8. Pobyt klienta, jeho ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hotelu upravuje Ubytovací poriadok hotela Panorama**** a prevádzkové poriadky hotela. Jednotlivé poriadky sú pre hotelových hostí záväzné.
 9. Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohoto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči hotelu spoločne a nerozdielne.

 

Článok č. 4

Podujatia

 

 1. Rozsah služieb poskytovaných hotelom v súvislosti s uskutočnením podujatia je určený zmluvou. Ak služby boli zmluvnými stranami dohodnuté, ale nie presne špecifikované, hotel je oprávnený poskytnúť organizátorovi podujatia služby a tovary podľa určenia hotela v rámci dohodnutého rozpočtu.
 2. Hotel je povinný poskytnúť dohodnuté služby riadne, včas a v obvyklej kvalite pre počet účastníkov podujatia dojednaných v zmluve. Kvalita poskytovaných služieb je závislá na spolupôsobení organizátora podujatia spočívajúcom predovšetkým v dodržiavaní dohodnutého vecného a časového harmonogramu podujatia. Hotel si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku organizátora podujatia, ktorá sa týka podujatia, ak táto nebola doručená hotelu vopred v primeranej lehote. Vykonanie urgentných zmien v organizácii podujatia, z dôvodov spočívajúcich na strane organizátora podujatia, môže hotel podmieniť zaplatením vybavovacieho /storno/ poplatku vo výške stanovenej hotelom.
 3. Organizátor podujatia je povinný najneskôr šesť (6) pracovných dní pred začiatkom podujatia oznámiť presný počet účastníkov podujatia, pričom sa predpokladá odchýlka od dohodnutého počtu v rozmedzí maximálne 10%. Ak počet osôb bude nižší, hotel je oprávnený účtovať storno poplatok za nevyužitie dohodnutej kapacity v rozsahu prevyšujúcom 10% -tnú odchýlku a/alebo poskytnúť iné ako dohodnuté priestory alebo od zmluvy odstúpiť. Ak bude organizátor podujatia požadovať poskytnutie služieb pre vyšší počet osôb, hotel vyvinie maximálne úsilie, ktoré je od neho možné spravodlivo požadovať, aby mu s prihliadnutím na priestorové a prevádzkové kapacity vyhovel, avšak pri službách v rozsahu prevyšujúcom 10%- tnú odchýlku je oprávnený požadovať úhradu zvýšených nákladov s tým spojených. Na poskytnutie služieb pre osoby prevyšujúce stanovenú odchýlku nie je právny nárok.
 4. Organizátor podujatia nie je oprávnený umožniť na podujatí konzumáciu vlastných jedál a nápojov, okrem tých, ktoré poskytol hotel, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
 5. V prípade, ak na základe osobitného zmluvného dojednania je organizátor podujatia a /alebo účastníci podujatia  oprávnení doniesť a užívať alkoholické nápoje, ktoré neposkytol hotel, je povinný zaplatiť dodatočný servisný poplatok- tzv. korkové vo výške stanovenej hotelom. V tomto prípade zároveň organizátor podujatia  preberá plnú zodpovednosť za legálny pôvod, zdravotnú nezávadnosť a vysporiadanie daňových , resp. Colných povinností viažucich sa k doneseným alkoholickým nápojom.
 6. V prípade, ak na základe osobitného zmluvného dojednania, je organizátor podujatia a/alebo účastníci podujatia oprávnení doniesť a konzumovať pekárenské a cukrárske výrobky, ktoré neposkytol hotel, organizátor podujatia je v plnom rozsahu zodpovedný za zdravotnú nezávadnosť a hygienickú spôsobilosť pekárskych a cukrárskych výrobkov. Hotel je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na úseku verejného zdravotníctva oprávnený z každého druhu týchto výrobkov odobrať kontrolnú vzorku a uschovať ju predpísaným spôsobom po nevyhnutnú dobu.
 7. Organizátor podujatia v plnom rozsahu zodpovedá za škody (vzniknuté najmä v dôsledku poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia) spôsobené na majetku hotela , ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s konaním organizátora podujatia, účastníkov podujatia, alebo tretími osobami (napr. Osoby zabezpečujúce hudobnú produkciu, videozáznam apod.) zúčastnenými pri príprave a/alebo na priebehu podujatia na základe vzťahu k organizátorovi alebo účastníkom podujatia. Organizátor podujatia je povinný nahradiť hotelu škodu najneskôr do 10 dní od doručenia vyúčtovania škody.
 8. Organizátor podujatia je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na jeho činnosť. V prípade, že sa na činnosť organizátora podujatia, samotné podujatie, alebo ktorúkoľvek jeho časť realizovanú v priestoroch hotela ( hudba, vystúpenie umeleckých skupín, alebo interpretov) alebo na služby a tovary poskytované podľa zmluvy vyžaduje súhlas, vyjadrenie, stanovisko, zmluva, dohoda uzatvorená s orgánmi štátnej správy alebo verejnej správy alebo inými tretími osobami, alebo v prípade, že takáto tretia osoba je oprávnená udeliť alebo žiadať pokutu, poplatok, daň, licenčné poplatky alebo iné peňažné alebo nepeňažné plnenia v dôsledku podujatia podľa platných predpisov, vrátane nárokov z práv duševného vlastníctva ( autori, výkonní umelci) je organizátor podujatia povinný takýto súhlas, vyjadrenie, stanovisko zabezpečiť, uzatvoriť príslušnú dohodu alebo zmluvu, uhradiť peňažné plnenie alebo poskytnúť iné plnenie tretej osobe alebo orgánu štátnej správy alebo verejnej správy v plnej výške.
 9. V prípade, že hotel na základe právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo verejnej správy alebo iného štátneho orgánu poskytne plnenie podľa predchádzajúceho odseku, organizátor podujatia je povinný toto plnenie hotelu nahradiť na prvú písomnú výzvu v lehote tam uvedenej).
 10. Hotel môže požadovať od organizátora podujatia, aby zabezpečil strážnu službu, ak to hotel vzhľadom na okolnosti bude považovať za odôvodnené. Akékoľvek náklady súvisiace so strážnou službou znáša výlučne organizátor podujatia.
 11. Organizátor podujatia je oprávnený vniesť do užívaných priestorov hotela akékoľvek predmety, veci, alebo akékoľvek inštalácie dekorácií v súvislosti s podujatím iba s predchádzajúcim súhlasom hotela. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je organizátor podujatia povinný ich inštaláciu a umiestnenie vopred dohodnúť s hotelom. Tieto predmety však musia byť odstránené ihneď po skončení podujatia a nemôžu byť dočasne alebo trvalo uložené v akýchkoľvek priestoroch hotela, ktoré sú verejnosti prístupné. V prípade, ak organizátor podujatia poruší svoje povinnosti uvedené v tomto odseku, je hotel oprávnený tieto predmety a veci odstrániť a uschovať na náklady a riziko organizátora podujatia a zároveň je oprávnený mu účtovať poplatok za úschovu alebo nájomné.
 12. V prípade, ak podujatie môže narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov, organizátor podujatia je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť hotelu. Hotel je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu, pričom organizátor podujatia je povinný mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Článok č. 5

Technické vybavenie

 1. Klient je oprávnený využívať základné technické vybavenie užívaných priestorov za podmienok a za cenu v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami..
 2. V prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú písomne, hotel je povinný zabezpečiť osobitné technické vybavenie od tretích osôb, v takom prípade však klient zodpovedá za odborné nakladanie s takýmto vybavením a za jeho riadne odovzdanie. Klient je povinný nahradiť hotelu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku práv tretích osôb, ktoré sa vzťahujú k nakladaniu a používaniu takéhoto technického vybavenia.
 3. Klient je povinný vykonať kontrolu a preskúšanie technického vybavenia zabezpečeného hotelom v primeranej lehote pred začatím podujatia a reklamovať všetky vady u zodpovedného pracovníka technického úseku hotela ihneď, inak nie je hotel zodpovedný za nespôsobilé technické vybavenie alebo jeho vady.
 4. Iné, ako hotelom zabezpečené technické zariadenie, môže klient použiť iba s písomným súhlasom hotela a po predchádzajúcom odsúhlasení technickým úsekom hotela. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje na použitie telefónov, faxov alebo iných komunikačných systémov, ktoré môžu byť nainštalované v priestoroch hotela, alebo napojené na systém hotela. Súhlas hotela môže byť podmienené úhradou osobitného poplatku alebo iného plnenia ( paušálne náhrady za spotrebu elektrickej energie, poplatok za pripojenie apod.)

Článok č. 6

Cena za služby a platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť hotelu za dohodnuté a/alebo poskytnuté služby cenu určenú v zmluve alebo vypočítanú spôsobom určeným v zmluve. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, dohodnutá cena za služby hotela vyplýva z platných cenníkov hotela. Hotel zverejňuje príslušné cenníky obvyklým spôsobom, a to najmä na svojej internetovej stránke, na recepcii, prípadne na ostatných svojich prevádzkach.
 2. Klient , ktorý je organizátorom podujatia , je zároveň povinný uhradiť hotelu všetky služby a tovary ( vrátane iných súvisiacich nákladov napríklad cenu jedál a nápojov, telefónne účty), ktoré boli na základe zmluvy poskytnuté ubytovaným osobám alebo/a účastníkom podujatia.
 3. V prípade, že sú akékoľvek služby alebo tovary v súlade so zmluvou účtované priamo hosťovi, ubytovanej osobe alebo v skupinovej rezervácii organizátora podujatia, organizátor podujatia a takáto osoba sú spoločne a nerozdielne povinní tieto náklady a cenu plnenia uhradiť hotelu.
 4. Ceny za služby dohodnuté v zmluve a uvedené v platných cenníkoch zahŕňajú daň z pridanej hodnoty /DPH/, cena ubytovania však nezahŕňa miestnu daň. V prípade, že dôjde k zmene sadzby DPH od času kalkulácie cien je hotel pri fakturácii povinný aplikovať príslušnú sadzbu DPH podľa osobitného predpisu upravujúceho DPH účinného v čase vystavenia faktúry.
 5. V prípade, že je doba medzi uzatvorením zmluvy a prvým dňom podujatia/poskytnutia služby dlhšia ako 4 mesiace a zároveň sa v tomto období podľa cenníka  hotela zvýšili ceny pre dohodnuté služby, hotel je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnuté ceny, najviac však o 10%, o čom je hotel povinný klienta informovať.
 6. Ak zo zmluvy medzi hotelom a organizátorom podujatia nevyplýva inak, je organizátor podujatia povinný zaplatiť zálohu vo výške 80% z dohodnutej ceny podujatia najneskôr 7 (sedem)dní pred začiatkom podujatia.
 7. Ak sa vopred nedohodne inak , podkladom pre vyúčtovanie služieb hotela je daňový doklad- faktúra, vystavená spravidla v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo deň, kedy klient využil všetky objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného právneho predpisu účinného v čase vystavenia faktúry.
 8. Daňové doklady (účty, faktúry) hotela sú splatné v celej výške v lehote 14 dní od ich vystavenia, iba ak zmluva alebo tieto VOP ustanovujú inú lehotu. V prípade omeškania klienta s úhradou je hotel oprávnený účtovať klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania vrátane dňa úhrady. Úrok z omeškania je splatný na prvú písomnú výzvu hotela v lehote uvedenej vo výzve.
 9. Platba, ktorej hodnota prevyšuje 5 000,-Eur, nemôže byť vykonaná v hotovosti. Hodnotou platby, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
 10. V prípade, že je klient, ktorému bol hotelom udelený kredit alebo osobitné platobné podmienky v omeškaní so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči hotelu, je hotel oprávnený jednostranne tento kredit alebo osobitné podmienky odvolať a všetky neuhradené záväzky klienta voči hotelu sa stanú splatnými.
 11. Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené při jeho odchode (napr. Spôsobená škoda apod.). s čím klient pri zadaní objednávky vyjadruje svoj  výslovný súhlas, v tomto prípade je hotel povinný písomne informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom zúčtovaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

Článok 7

Storno podmienky

 1. Stornovaním sa rozumie prejav vôle klienta, ktorý je v rozpore so zmluvou bez ohľadu na svoje zavinenie jednostranne zruší, odvolá, odriekne, neprevezme alebo nevyužije dohodnuté služby, alebo akokoľvek ich časť. Právnym dôsledkom stornovania je zánik povinnosti hotela poskytnúť dohodnuté služby a vznik povinnosti klienta zaplatiť hotelu storno poplatok. Storno poplatok má charakter zmluvnej pokuty a slúži aj na náhradu škody spôsobenej hotelu nedodržaním zmluvy zo strany klienta.
 2. Storno poplatok predstavuje percentuálnu časť z ceny dohodnutých služieb. Výška storna poplatku, pokiaľ nie je v zmluve dohodnutá inak, je určená v závislosti od dĺžky doby, ktorá uplynula od okamihu stornovania do termínu plánovaného začiatku poskytnutia dohodnutých služieb nasledovne:
Doba od stornovania do plánovaného termínu poskytnutia služieb v kalendárnych dňoch Výška storna poplatku v percentách
29 až 15 vrátane 10
14 až 8 vrátane 20
7 až 5 vrátane 30
4 až 2 vrátane 50
1 a menej 100
 1. V prípade, ak dôjde ku stornovaniu len časti z rozsahu dohodnutých služieb, storno poplatok sa určí v súlade s týmto článkom len z ceny služieb neposkytnutých v dôsledku stornovania.
 2. V prípade, ak pri potvrdení rezervácie termínu podujatia, je od organizátora podujatia prevzatá rezervačná záloha a následne dôjde k stornovaniu podujatia, alebo z dôvodov na strane klienta vôbec nedôjde k uzavretiu zmluvy na podujatie, považuje sa výška zálohy za dojednaný storno poplatok. Nárok hotela na storno poplatok podľa ods. 2 tohoto článku vo výške presahujúcej rezervačný poplatok, týmto nie je dotknutá.
 3. Hotel je oprávnený formou jednostranného započítania použiť na úhradu storno poplatku peňažné prostriedky poskytnuté mu ako záloha.
 4. Ak hotelu vznikne nárok na storno poplatok, je hotel povinný klientovi zaslať v lehote 14 dní odo dňa vzniku nárokuna storno poplatok oznámenie o vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti, príp. Aj o oznámenie o vykonaní jednostranného započítania voči pohľadávke klienta na vrátenie zálohy.
 5. V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie apod.) sa hotel môže vzdať nároku na storno poplatok, a to na základe preukázateľného dôkazu o vážnom dôvode stornovania.

Článok č. 8

Odstúpenie od zmluvy

 1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyslovene uvedených v zmluve.
 2. Hotel môže odstúpiť od zmluvy aj z nasledovných dôvodov, pokiaľ tieto , alebo niektoré z nich , nie sú v zmluve ako dôvody odstúpenia vyslovene vylúčené:

a/ bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom

b/ klient netrvá na plnení zo strany hotela

c/ do termínu plánovaného začiatku poskytnutia služieb má uplynúť viac ako 90 dní

d/ sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným

e/  klient má záväzky voči hotelu po lehote splatnosti

f/ pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil

g/ služby boli objednané alebo rezervované za uvedenia nesprávnych, zavádzajúcich, nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich  údajov o klientovi, alebo o iných podstatných skutočnostiach

h/ hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku hotela , bezpečnosť hotela , jeho zamestnancov alebo klientov, poškodiť dobré meno alebo vážnosť hotela na verejnosti bez toho, že by sa to oprávnene  mohlo pripisovať vlastníkovi, resp. Riadiacim orgánom hotela.

Článok č.9

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

 

 1. Hotel nezodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach , ktoré boli ubytovanými klientmialebo pre nich vnesené , ibaže by ku škode došlo aj inak.
 2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len v prípade, ak mu klient tieto odovzdal do úschovy alebo ak klient poveril zodpovedného pracovníka hotela na úschovu. Právo na náhradu škody zanikne , ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa  po dni, keď sa poškodený klient dozvedel.

Článok č. 10

Komunikácia a doručovanie

 1. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek  iná formálna  komunikácia medzi zmluvnými stranami musí byť realizovaná v písomnej forme a príslušnej  zmluvnej strany musí byť zaslaná alebo doručená osobne, poštou / formou doporučenej zásielky/, expresnou  kuriérskou službou na adresu , faxové číslo alebo e-mailovú adresu  uvedenú v zmluve  / môže byť aj v záhlaví zmluvy/ alebo na inú adresu, faxové číslo alebo e-mail, ktoré si zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohoto článku.
 2. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná formálna komunikácia sa považuje za riadne doručené:

a/ v deň doručenia zásielky príslušnej zmluvnej strane, ak bola zásielka doručená osobne, kuriérskou službou alebo poštou / ako doporučená zásielka/ alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať dňom odmietnutia prevzatia zásielky / uvedené sa primerane vzťahuje aj na prípad, kedy sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená/,

b/ v prípade zaslania zásielky faxom alebo e-mailom, v deň faxového prenosu alebo odoslania e-mailu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. V ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.

Článok č. 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP, zmluva a vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo so zmluvou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito VOP. Hotel si vyhradzuje právo VOP jednostranne zmeniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na stránkach hotela ( webovom sídle) www.hoteltrenciansketeplice.sk

Zmenené VOP sa aplikujú na záväzkový vzťah zmluvných strán odo dňa nadobudnutia ich účinnosti. Zmenené VOP nemajú vplyv na právne nároky, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami pred účinnosťou zmeny.

 1. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 2. Vzťahy neupravené v týchto VOP alebo v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sú im svojou povahou bližšie.
 3. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky hotela  Panorama Trenčianske Teplice nadobúdajú  účinnosť 01. júla 2015.

Ing. Marta Mišíková

Konateľka spol.