INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA – KLIENT

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

 


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely. Dotknutá osoba ste VY.

 

 

1.  Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

Hotel Panorama Trenčianske Teplice, s.r.o. so sídlom Nádražná 1902/12, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36334227 , určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať:

 1. písomne na adrese jej sídla: Nádražná 1902/12, 914 51 Trenčianske Teplice
 2. e-mailom na management@hoteltrenciansketeplice.sk
 3. telefonicky na +421 32 655 11 55

 

 

2.  Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

 

Za účelom poskytovania ubytovacích služieb získavame a ďalej spracúvame nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. e-mail
 3. adresu trvalého pobytu
 4. krajinu
 5. telefónne číslo
 6. doba ubytovania
 7. u neplnoletých detí meno, priezvisko a dátum narodenia

 

Podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR je právnym základom, podľa ktorého spracúvame vyššie uvedené údaje plnenie zmluvy o ubytovaní, prípadne vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o ubytovaní na základe Vašej žiadosti (rezervácia ubytovania, dopyt po informáciách).

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní, ktorej predmetom je náš záväzok zarezervovať a poskytnúť Vám prechodné ubytovanie. Spracúvanie Vašich osobných údajov je v rámci plnenia zmluvy nevyhnutné aj na komunikáciu pred poskytnutím ubytovania najmä na vybavenie Vašich požiadaviek, spracovanie rezervácie, vystavovanie daňových dokladov, evidenciu platieb a vybavovanie Vašich reklamácií a sťažností.

 

Za účelom plnenia si zákonných povinností viažucich sa k ubytovacím službám, a to vedenia knihy ubytovaných podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky                 v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov     v znení neskorších predpisov a dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov spracúvame nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu,
 3. adresu trvalého pobytu
 4. dobu ubytovania.
 5. štátnu príslušnosť a dátum narodenia

 

Pri vízových hosťoch okrem vyššie uvedených osobných údajov spracovávame údaje týkajúce sa víz: druh, číslo a platnosť víza.

 

Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov by sme si nemohli riadne splniť zákonné povinnosti.

 

Za účelom vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v bode 2.1 a 2.2 vyššie, ak to od nás vyžadujú príslušné právne predpisy. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracúvať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Právnym základom tohto spracúvania je riadne splnenie si všetkých zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Za účelom riadneho vybavenia Vašej žiadosti v kontaktnom formulári spracúvame nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. e-mail

 

Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby sme mohli riadne vybaviť Vašu požiadavku uvedenú v odoslanej správe.

Týmto spracúvaním sledujeme naše oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje nespracúvame za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné právne predpisy, podľa ktorých postupujeme alebo ak je iný účel zlučiteľný s pôvodným účelom.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených vyššie. Získané osobné údaje uchovávame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného daňového dokladu o Vašom ubytovaní.

 

Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa sa osobné údaje spracovávajú len so súhlasom dotknutej osoby:

a)       Priamy marketing – marketingové zasielanie noviniek, newsletterov a  benefitoch

b)       Emailing – zasielanie emailových správ pred príchodom a po odchode hosťa, informovanosť našich klientov

c)       Členstvo vo vernostnom programe – poskytovanie zliav z cien ubytovania a pobytových balíčkov

d)       Detaily bankomatovej karty – garancie rezervácie, pri zistení následných rozdielov vo vyúčtovaní

 

 

3.  Kto spracúva Vaše osobné údaje a komu ich poskytujeme?

 

Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje pre vlastné účely ako ich Prevádzkovateľ. Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí.

 

Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení sprostredkovateľa spracúvať:

 

Správcovia počítačových systémov:

 

1. Asseco Solutions

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 0602311

DIČ: 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 81/B

Zastúpený: Mgr. Michal Hruška, na základe splnomocnenia

Kontaktné údaje: +421 2 206 77 111

 

2. PRODATA plus s.r.o.

Ul. 1. mája 878/22

020 01  Púchov

IČO: 36003310

IČDPH: SK2020442281

 

3. Senelin s.r.o.

Piaristická 21A

911 01 Trenčín

IČO: 44094205

IČ DPH: SK2022589019

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

 

 

4.  Prenos osobných údajov mimo EHP

 

Neprenášame žiadne osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame do tretej krajiny, ktorá sa nachádza mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a žiadny takýto prenos ani nezamýšľa.

 

 

5.  Ako postupujeme pri uplatňovaní Vašich práv?

 

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme všetky informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, a ak je to vhodné aj elektronickými prostriedkami. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti pri výkone Vašich práv Vám poskytneme bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti, sme povinní Vás bezodkladne, a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

 

Sme povinní poskytnúť Vám všetky informácie a prijať potrebné opatrenia bezplatne. Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme buď:

 • účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

6.  Aké sú Vaše práva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi?

 

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

 

Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom:

Máte právo získať potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo zistiť, ktoré Vaše údaje sú nami spracúvané, a právo na nasledovné informácie:

 • informáciu o tom, na aké účely Vaše osobné údaje spracúvame;
 • aké kategórie Vašich osobných údajov spracúvame;
 • komu boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté;
 • predpokladaná doba, po ktorú budeme Vaše osobné údaje uchovávať;
 • informáciu o tom, ktoré z tu uvedených práv sa na Vás vzťahujú;
 • informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • informáciu o tom, odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje, pokiaľ ste nám ich neposkytli priamo Vy;
 • informáciu o tom, či sa na Vaše osobné údaje vzťahuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 • informáciu o primeraných zárukách bezpečnosti prenosu Vašich osobných údajov, pokiaľ sa tieto prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Na základe využitia práva na prístup k Vašim osobným údajom Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 

Právo požadovať opravu osobných údajov:

Pokiaľ niektoré z Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú správne alebo úplné, máte právo na to, aby sme tieto Vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje opravili prípadne doplnili. K spracúvaniu nesprávnych osobných údajov môže dôjsť napríklad v prípade zmeny Vášho priezviska alebo adresy.

 

Právo na vymazanie osobných údajov:

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ;
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo žiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov:

 • na čas, kým overujeme správnosť Vašich spracúvaných osobných údajov, ak ste túto správnosť namietli;
 • namiesto vymazania, ak je spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • na čas, keď ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, i keď ich už na účely spracúvania nepotrebujeme;
 • na čas, kým sa overuje, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe a Vy ste namietli ich spracúvanie z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

 

Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov, po dobu takéhoto obmedzenia ich môžeme len uchovávať.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Pokiaľ vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov automatizovanými prostriedkami a spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase, alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu medzi Vami a nami, máte právo na prenos takýchto Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov spočíva v tom, že môžete získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej forme a máte právo ich následne preniesť inej osobe, ktorá ich bude spracúvať. Máte takisto právo, aby sme ich inej osobe, ktorá ich bude spracúvať, preniesol priamo Prevádzkovateľ, pokiaľ je to technicky možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitie Vášho práva na prenos osobných údajov neznamená, že osobné údaje budú Prevádzkovateľom automaticky vymazané, a neovplyvňuje dobu ich uchovávania Prevádzkovateľom.

 

Kedy a ako môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom?

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ sa spracúvanie uskutočňuje:

 • na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľom;
 • na právnom základe, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany;
 • na účel priameho marketingu.

 

Dôsledkom využitia Vášho práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov je to, že Prevádzkovateľ ďalej nesmie spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 1. nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami, alebo
 2. dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Tieto výnimky sa nevzťahujú na spracúvanie na účel priameho marketingu. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu a Vy ich ďalšie spracúvanie namietnete, Prevádzkovateľ ukončí ich ďalšie spracúvanie.

 

 

7.  Komu môžete podať sťažnosť, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je vykonávané v súlade so zákonom?

 

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je vykonávané v súlade s Nariadením GDPR alebo zákonom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Príslušným dozorným orgánom je:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

 

8. Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

 

Nezamýšľame preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 

9. Ochrana osobných údajov na web stránkach

 

Cookies

 • používajú sa na to aby mohli používateľovi poskytnúť určité automatizované funkcie formulárov
 • Cookies používané webovými stránkami hoteltrenciansketeplice.sk sa väčšinou po zavretí internetového prehliadača automaticky vymažú. Okrem týchto cookies môžu byť na stránkach použité aj cookies, ktoré ostávajú v počítači užívateľa uložené niekoľko mesiacov, či rokov v závislosti od nastavenia používateľa. Dôvodom používania takýchto cookies je možnosť poskytnúť užívateľovi čo najrelevantnejší obsah a umožnosť mu čo najkonkonfortnejšie využívanie webových stránok.
 • Na webových stránkach sa môžu vyskytnúť aj cookies tretích strán. Jedná sa hlavne o vložené reklamy alebo pluginy a pod. Na počítači užívateľa sa teda ukladajú aj cookies tretích strán. Dôvodom ukladania cookies tretích strán je možnosť osloviť užívateľa relevantnou ponukou a obsahom. Spoločnosť Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. neručí za používanie cookies tretích strán v súlade s príslušnými predpismi.
  Cookies Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len anonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa.
 • Používateľ môže ovplyvniť použitie cookies vo svojom počítači nastavením svojho internetového prehliadača. Takýmto spôsobom môže však dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcii internetových stránok.

 

Analýza webových stránok

 • Webové stránky spoločnosti Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Google.
 • Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú do pamäte. V prípade zaistenia anonymity IP na webovej stránke Google predtým skráti IP adresu užívateľa v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Tieto informácie spoločnosť Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. využíva na vyhodnotenie aktivít užívateľov na svojich webových stránkach a aby umožnil využitie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné.

Užívateľ môže ukladanie údajov cookies vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení zrušiť alebo obmedziť správnym nastavením softvéru spravidla internetového prehliadača. V tom prípade však môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality niektorých častí webových stránok.

Sociálne pluginy

 • Na webové stránky Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube, Instagram a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch stretích strán. Spoločnosť Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán.
 • Webové stránky Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa.
 • Firma Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov. Spoločnosť Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.
 • V prípade akcie užívateľa na webových stránkach hoteltrenciansketeplice.sk prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.).

 

Reklama a remarketing

 • Webové stránky hoteltrenciansketeplice.sk môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Spoločnosť Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.
 • Reklamy sa na webových stránkach hoteltrenciansketeplice.sk a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete.

 

Príspevky používateľov

 • Používatelia webových stránok hoteltrenciansketeplice.sk môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.
 • Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach hoteltrenciansketeplice.sk alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.
 • Spoločnosť Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r o. nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

 

 

10.  Aké sú povinnosti našich poverených osôb, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje?

 

Každá poverená osoba je povinná podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez nášho súhlasu ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť, ak v Nariadení GDPR alebo Zákone nie je uvedené inak, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného alebo obdobného pomeru. Zákonná povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi.

 

 

11.  Ako Vaše údaje chránime

 

V súlade s požiadavkami platných právnych predpisov vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.